Re-integratie bij ziekte

Als u ziek bent, zal de werkgever van u vragen zoveel mogelijk te re-integreren. U wordt opgeroepen door de bedrijfsarts en u zult beschikbaar moeten zijn voor passend werk. Als werknemer moet u proberen zo snel mogelijk weer in staat te zijn uw werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor moeten verschillende instrumenten worden ingezet en de werkgever en werknemer moeten gezamenlijk zorgen dat in het proces tijdig verschillende stappen worden genomen. Dat is niet altijd eenvoudig. Wat wordt van u als werknemer verwacht? Hoe is het met het plan van aanpak en waaraan moet u wel of niet meewerken? Veel vragen waar u niet direct het antwoord op weet, maar die heel belangrijk zijn.

Verplichtingen werknemer

Bij re-integratie bij ziekte wordt van de werkgever verwacht dat hij actief probeert de werknemer weer aan het werk te krijgen. De werknemer is verplicht daaraan zijn medewerking te geven. Bij die re-integratie zijn veel verplichtingen. Zo moet de werkgever een arboarts inschakelen en hij moet een plan van aanpak maken. Na het eerste ziektejaar moeten werkgever en werknemer gezamenlijk een eerstejaarsevaluatie opstellen en de plannen voor de toekomst opnieuw opstellen. Als werknemer moet u beschikbaar zijn voor passend werk. Uw ziekte houdt mogelijkerwijs in dat u niet uw eigen werk kunt doen, maar misschien kunt u nog wel ander werk doen. Uw werkgever kan van u vragen medewerking te geven aan tewerkstelling in passend werk.

Verder moeten partijen alle mogelijkheden onderzoeken om tot een goede werkhervatting te komen. Als dat niet in het eigen werk lukt, bijvoorbeeld omdat de werknemer klachten heeft van duidelijk is dat die hem blijvend zullen beperken om zijn eigen werk te doen, dan moet de werkgever kijken naar ander werk of werk buiten de organisatie (dat laatste heet het tweede spoor).

Wat Yuris Rechtshulp voor u doet

Yuris Rechtshulp geeft juridische begeleiding in het traject van re-integratie. Dat doen wij omdat we hebben gemerkt dat die begeleiding tekort schiet. Veel wordt ingezet op het medisch of het sociale, maar daarbij blijft heel vaak onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn.

Terug naar onderwerpen                                Ik heb een vraag over re-integreren uit ziekte