Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Yuris Rechtshulp B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Yuris Rechtshulp. Deze overeenkomsten zien voornamelijk op juridische dienstverlening.

Verwerking persoonsgegevens
Yuris Rechtshulp verwerkt uw persoonsgegevens door middel van papieren- en digitale dossiers. Voor digitale dossiers gebruikt Yuris Rechtshulp een Cloud programma, waarmee zij een verwerkingsovereenkomst heeft.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zolang zij nodig zijn om het vooraf bepaalde doel te bereiken. Na sluiting van uw zaak worden de papieren dossiers vernietigd en wordt het digitale dossier op inactief gezet. Enkel originele rechterlijke uitspraken worden langer bewaard om de tenuitvoerlegging hiervan te bewaken. De termijn hiervoor wordt per geval bepaald op basis van noodzakelijkheid.

Beveiliging
Yuris Rechtshulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Yuris Rechtshulp toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door betrokkenen verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Rechten van betrokkenen
De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Naast bovengenoemde rechten heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Yuris Rechtshulp behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Yuris Rechtshulp, kunt u contact opnemen via info@yurisrechtshulp.nl.