Ontslag als ambtenaar

Wanneer krijgt u ontslag als ambtenaar? De tijd dat ambtenaren altijd verzekerd waren van hun baan ligt inmiddels ver achter ons. De toekomst is niet meer zo zeker en het komt steeds vaker voor dat u als ambtenaar met een ontslagprocedure te maken krijgt.

Belangrijk om te weten: het ontslagrecht is in het ambtenarenrecht een gesloten stelsel. Dat betekent dat u alleen ontslagen kunt worden op een grondslag die in de regelgeving is omschreven. Die verplichting geeft u in ieder geval enig houvast. In de meeste rechtspositieregelingen zijn de volgende ontslaggronden opgesomd:

Gronden voor ontslag als ambtenaar

  • Ontslag wegens reorganisatie. Uw werkgever gaar reorganiseren. Als u om die reden ontslagen wordt, is meestal voorzien in een heel systeem van rechten en plichten. Vaak wordt u eerst Van-werk-naar-werk kandidaat en mag u niet worden ontslagen of alleen als u na langere tijd niet herplaatsbaar blijft. De werkgever heeft de taak om u te herplaatsen in een andere functie of u te begeleiden naar ander werk. Als herplaatsing niet mogelijk is, kan in sommige gevallen een ontslagbesluit worden genomen, maar niet altijd! Wij adviseren u altijd juridische bijstand te zoeken bij een reorganisatie.
  • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid en/of ziekte. Als u langere tijd ziek bent, komt een moment dat uw werkgever u mag ontslaan op grond van ziekte of ongeschiktheid. Dit mag alleen als is komen vast te staan dat er passend werk meer voor u is in de organisatie. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid wordt meestal na twee of drie jaar ziekte gegeven en als medisch komt vast te staan dat herstel binnen 6 maanden niet te verwachten is. Vaak is het moeilijk te beoordelen wat uw rechten zijn. Yuris Rechtshulp kan u helpen bij het maken van uw keuzes. Wij raden u in ieder geval aan niet zomaar akkoord te gaan met voorstellen van uw werkgever.
  • Ontslag wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid. Ook als blijkt dat u niet geschikt of bekwaam bent voor uw functie, dan kunt u eervol of oneervol ontslag krijgen. U bent ongeschikt als uw gedrag of persoonlijkheid een goede functievervulling in de weg staat. Soms is dat u te verwijten maar soms ook niet. Uw werkgever kan bijvoorbeeld zeggen dat u onvoldoende kennis, vaardigheden of niveau heeft om uw functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Als u alles er aan heeft gedaan om goed te functioneren en de werkgever heeft u er alle hulp bij gegeven, dan kan het toch zo zijn dat u niet geschikt bent. Dat zal u niet verweten worden, ook niet door het UWV als u een WW-uitkering krijgt. Maar het kan ook zijn dat u verweten wordt dat u onfatsoenlijk bent naar uw leidinggevende of tegen de klant aan de balie. Of dat u slordig bent en niet bereid bent uw gedrag aan te passen. Het is belangrijk dat u bij een ontslag niet het verwijt kan krijgen dat het uw schuld is dat u werkloos bent geworden. Dat kan namelijk gevolgen hebben voor uw WW of bovenwettelijke uitkeringen. Wij raden u aan altijd bezwaar te maken tegen ontslag wegens ongeschiktheid. Yuris Rechtshulp kan u daarbij helpen.
  • Overige gronden. Als u met uw werkgever overeenstemming bereikt over het ontslag en de hoogte van de ontslagvergoeding, dan volgt over het algemeen ontslag op overige gronden. Bij deze vorm wordt bijna altijd eerst een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin alle afspraken zijn opgenomen. Wij onderhandelen voor uw over de afspraken en de tekst van de overeenkomst, zodat u het beste resultaat krijgt.
  • Strafontslag. Dit is de zwaarste disciplinaire straf en is per definitie oneervol. U krijgt het verwijt dat u zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim en om die reden wordt u per direct ontslagen. Strafontslag is de ambtenarenrechtelijke versie van ontslag op staande voet. Toch werkt het allemaal iets anders dan bij een gewone arbeidsovereenkomst. Win altijd direct juridisch advies in en laat u bijstaan. Vaak moeten we zo snel mogelijk een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank en bezwaar maken. Het gaat om uw inkomen en uw recht op een uitkering. Wilt u meer weten over strafontslag, klik dan hier.

Staat de reden van uw ontslag er niet tussen of heeft u verdere vragen? Vraag direct advies aan bij één van onze experts. Yuris Rechtshulp geeft persoonlijke aandacht aan uw kwestie, geeft u advies bij onderhandelingen en biedt u resultaatgerichte ondersteuning.

Terug naar onderwerpen                                 Ik heb een vraag over ontslag als ambtenaar