vrije juristenkeuze: een update

Verschillende keren hebben wij de afgelopen jaren bericht over uw recht om zelf een jurist of advocaat te kiezen als u verzekerd bent voor rechtsbijstand. Op dat vlak hebben zich het afgelopen half jaar weer ontwikkelingen voorgedaan en die willen wij u niet onthouden. Een korte update.

Duidelijk is dat er sprake is van een vrije juristenkeuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure. Over de term gerechtelijke procedure valt weinig te discussiëren. Maakt u een zaak aanhangig bij de Rechtbank of een andere gerechtelijke instantie, dan is hiervan sprake.

De term administratieve procedure roept echter wel veel vragen op. Wat valt daar nu onder? Verzekeraars zijn niet van plan zijn om de deur wijd open te zetten voor hun verzekerden. Daarom gaat de discussie voorlopig verder. De Hoge Raad heeft weer vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in twee afzonderlijke zaken. De eerste zaak betreft een ontslagprocedure bij het UWV. In zo’n procedure vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan UWV om vervolgens de arbeidsovereenkomst op te zeggen bij toestemming. In de uitspraak van de Hoge Raad van 3 oktober 2014 staat de vraag centraal of een ontslagprocedure bij UWV te kwalificeren valt als een administratieve procedure. Als het antwoord ja is, dan kan de verzekerde werknemer in het kader van deze procedure aanspraak maken op vrije juristenkeuze onder zijn rechtsbijstandverzekering. Oftewel, de verzekeraar betaalt de kosten voor de jurist die de verzekerde in wil schakelen.

Rechtsbijstandverzekeraars zijn van mening dat een dergelijke ontslagprocedure niet kan worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure in de zin van de Richtlijn. Inmiddels is duidelijk dat de Hoge Raad daar anders over denkt. Het gaat immers om de bescherming van de belangen van verzekerden en uit de toepasselijke richtlijn valt niet op te maken dat een administratieve procedure bij een gerechtelijke instantie moet worden gevoerd. De verlening van een ontslagvergunning heeft ook verstrekkende gevolgen voor een werknemer. De werkgever kan namelijk de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Hij hoeft slechts rekening te houden met de geldende opzegtermijn en mag deze ook nog eens met een maand verkorten.

Jammer genoeg heeft de Hoge Raad zelf de knoop nog niet doorgehakt maar de deskundigheid van het Europese hof ingeroepen om deze discussie te beslechten. Wij zullen u op de hoogte houden van het antwoord van het Hof van Justitie op de vraag van de Hoge Raad of een ontslagprocedure bij UWV daadwerkelijk valt onder het begrip administratieve procedure.

In een tweede zaak is vlak voor de Kerst ook een vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie door de Hoge Raad en dat betreft een procedure in bezwaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In deze zaak heeft het CIZ een verzoek om een indicatiestelling afgewezen. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend bij het CIZ met het verzoek om het besluit te herzien. Het gaat hier niet om een gerechtelijke procedure maar het is nu de vraag of een dergelijke bezwaarschrift procedure die onder de Algemene Wet Bestuursrecht veel voorkomt, te kwalificeren valt als een administratieve procedure. Als het Europese Hof van Justitie deze vraag ook met ja beantwoordt, dan is voor eens en altijd duidelijk wat wel en niet onder de vrije juristenkeuze valt. Wij zijn van mening dat dergelijke procedures, niet zijnde gerechtelijke procedures, inderdaad te beschouwen zijn als administratieve procedures.

De nu gevraagde duidelijkheid is zeer wenselijk zowel voor verzekeraars, als voor verzekerden als voor rechtshulpverleners. Tenslotte is de klant koning. Die moet deze kunnen bepalen wie namens hem mag optreden als gemachtigde. Hij dient de keuze te hebben. Helaas gaat het nog wel even duren voordat er duidelijkheid is over het antwoord op de gestelde vragen. Dat kan zomaar 2016 worden. We houden u op de hoogte.

Vragen over het recht op vrije juristenkeuze? Neem dan contact op met een van onze juristen op 013-4689065 of stuur een e-mail naar info@yurisrechtsbijstand.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.