Van Werk Naar Werk reorganisatie

Onlangs heeft mijn collega Daniëlle van Kernebeek in haar artikel: “reorganisatie ambtenaar” het sociale beleid van rijksambtenaren bij reorganisatieontslag beschreven. Daarbij heeft zijn bijzondere aandacht besteed aan het feit dat rijksambtenaren niet zomaar op grond van reorganisatie ontslag verleend kan worden. Het nieuwe beleid bij de rijksoverheid is namelijk dat de betreffende ambtenaren in een “Van Werk Naar Werk-traject” begeleid worden bij het vinden van een nieuw werk. Pas als er na verloop van een bepaalde periode geen geschikt werk gevonden kan worden, kan ontslag plaatsvinden. Dit artikel heeft aandacht voor het sociale beleid van ambtenaren die bij een gemeente in dienst zijn en ontslag (dreigen te) krijgen op grond van een reorganisatie.

De huidige kabinetsplannen laten zien dat er binnen de overheidssector de nodige bezuinigingsmaatregelen komen. Zo blijkt steeds vaker dat gemeenten in een regioverband samenwerken om zo mogelijk bepaalde (financiële) voordelen te behalen. De keerzijde is wel dat die maatregelen invloed hebben op de individuele ambtenaren in gemeentelijke dienst. Hen kan namelijk op grond van reorganisatie ontslag worden verleend.

Tot voor kort bepaalde het CAR-UWO dat als u als ambtenaar in dienst bij een gemeente ontslag kreeg wegens een reorganisatie u eerst een bepaalde periode door uw werkgever geholpen moest worden bij het vinden van een nieuwe dienstbetrekking. Die periode was afhankelijk van de lengte van uw dienstverband bij de betreffende gemeente. Kon u als ambtenaar niet binnen de voor u geldende herplaatsingsperiode herplaatst worden dan volgde daarna ontslag en had u mogelijk recht op de werkeloosheidsuitkering. Vanaf april van dit jaar geldt in de meeste gemeenten dat u andere rechten heeft dan als zojuist hierboven beschreven. Dreigt u nu reorganisatieontslag verleend te worden, dan moet u samen met uw werkgever op zoek naar ander werk in een zogeheten “Van Werk Naar Werk-traject”. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van dat traject is dat u minimaal twee jaar in dienst bent bij de gemeente waarin wordt gereorganiseerd. Voldoet u aan die voorwaarde dan geldt dat u gebruik kunt maken van het traject. Hieronder beschrijf ik hoe die fases eruitzien.

Verschillende fases in het traject
Allereerst moet u door uw werkgever in een besluit boventallig verklaard worden. Let op: dat besluit is voor bezwaar en eventueel (hoger) beroep vatbaar! Laat het besluit daarom toetsen door een ambtenarenrechtspecialist van Yuris Rechtshulp. Vanaf de datum waarop het besluit tot boventalligheid is genomen moet u samen met uw werkgever maximaal twee jaar op zoek naar een nieuwe dienstbetrekking. Daarvoor zal een onderzoek verricht worden waarin onder andere uw wensen, eisen en kwaliteiten voor zowel een interne als externe functie zoveel mogelijk betrokken worden. Daarbij kunt u gebruik maken van de faciliteiten die binnen de gemeente organisatie voorhanden zijn. Nadat het onderzoek is afgerond sluit u met uw werkgever een overeenkomst. In die overeenkomst kunnen allerlei afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over wat een passende en geschikte functie is, (tijdelijke) toeslagen of compensaties voor loonverlies. Het CAR-UWO voorziet in de mogelijkheid om de gemaakte afspraken bij het niet nakomen daarvan door de gemeente aan een aparte commissie voor te leggen en zo nodig een bindend advies af te dwingen. U doet er ook hier weer verstandig aan om zich door een deskundige jurist te laten adviseren voordat u de overeenkomst ondertekend en u eveneens eventueel tijdens de uitvoering van de overeenkomst te laten begeleiden.

Einde Van Werk Naar Werk-traject
Het “Van Werk Naar Werk-traject” eindigt op het moment dat u een andere dienstbetrekking heeft gevonden of in ieder geval na twee jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever besluiten om die termijn nog één keer te verlengen. In dat besluit worden alle omstandigheden van het geval betrokken. Een situatie waarin bijvoorbeeld besloten kan worden tot verlenging van het Van Werk Naar Werk-traject is als de voortzetting van het traject aantoonbaar de kans op het vinden van ander werk vergroot. Besluit de werkgever om het traject niet te verlenen, dan kan hij vanaf drie maanden voor het einde van eerder gesloten overeenkomst een ontslagbesluit nemen. Ook dat besluit is voor bezwaar en (hoger) beroep vatbaar.

Conclusie
De nieuwe procedure bij een reorganisatie is, in tegenstelling tot voorheen, een veel dynamischer proces geworden waarin van zowel de ambtenaar als zijn werkgever meer verwacht wordt. Uw wensen en mogelijkheden staan meer centraal. Als ambtenaar heeft u tegelijk ook meer zekerheid dat u gedurende een bepaalde periode begeleid wordt door uw werkgever voor het vinden van een nieuwe dienstbetrekking. U maakt immers (harde) afspraken met uw werkgever die u ook kunt afdwingen, zonder dat u afbreuk doet aan uw recht van bezwaar en (hoger) beroep. Juist omdat er meer afspraken gemaakt kunnen worden is het van groot belang dat u zich laat adviseren door de deskundige ambtenarenrechtjuristen van Yuris Rechtshulp. Zij kunnen op een heldere en duidelijke manier vertellen of de voorgenomen afspraken ook in uw belang zijn. Zo nodig kunnen wij met de werkgever in onderhandeling treden voor het maken van nieuwe (betere) afspraken.

Opvallend is dat in het CAR-UWO geen bepalingen over een “Van Werk Naar Werk-traject” of enige ander traject zijn opgenomen voor ambtenaren die korter dan twee jaar in dienst bij de gemeente zijn op het moment dat een reorganisatie plaatsvindt. Toch heeft uw werkgever in dat geval ook verplichtingen richten u waar hij niet zonder meer omheen kan. In dat geval kunnen wij ook met de werkgever in onderhandeling treden over een passende regeling. Bent u ambtenaar die kort dan twee jaar een dienstverband heeft en voor u dreigt reorganisatieontslag, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.