Reorganisatie ambtenaar

Met ingang van 15 april 2013 is nieuw sociaal beleid ingevoerd, waardoor rijksambtenaren niet meer op grond van reorganisatie kunnen worden ontslagen. Dit beleid heet van werk naar werk (VWNW) en geldt tot 1 januari 2016. Bent u als ambtenaar in dienst van de rijksoverheid, dan is het van belang te weten hoe de begeleiding naar ander werk plaatsvindt en welke faciliteiten er ingezet kunnen worden.

Zodra de overheidswerkgever een organisatieverandering wenst door te voeren waardoor u uw functie dreigt te verliezen, worden het plan ter advisering aan de ondernemingsraad voorgelegd. Daarna worden de rijksambtenaren aangewezen met een krimpende functiegroep. Als u zich in een krimpende functiegroep bevindt, bent u een vrijwillige VWNW-kandidaat en kunt u vrijwillig gebruik maken van een groot deel van het VWNW-beleid. Indien uw functie daadwerkelijk komt te vervallen, wordt u een verplichte VWNW-kandidaat en bent u verplicht het VWNW-beleid te volgen.

Als eerste wordt er een VWNW-onderzoek verricht, waarmee de mogelijkheden voor werk binnen en buiten de sector Rijk worden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van uw VWNW-plan. In het VWNW-plan wordt onder andere omschreven welke begeleiding nodig is voor u, of u een opleiding gaat volgen en of u tijdelijk ander werk gaat verrichten. De overheidswerkgever is verplicht u te begeleiden naar een nieuwe functie. Anderzijds bent u verplicht zich in te spannen en dient u een aangeboden passende functie te aanvaarden. Doet u dit niet, dan mag  u als vrijwillige VWNW-kandidaat geen gebruik meer maken van het VWNW-beleid en wordt u als verplichte VWNW-kandidaat ontslag verleend bij wijze van sanctie.

Niet iedere functie kan als passend aangemerkt worden. Of een functie passend is hangt samen met de periode van het VWNW-beleid waarin u zich bevindt. In principe duurt iedere periode zes maanden. In de eerste periode is een functie passend, als het een functie is binnen de sector Rijk met ten minste hetzelfde niveau als de oorspronkelijke functie. In de tweede periode is een functie passend, als het een functie is binnen de sector Rijk die aansluit, of na scholing kan aansluiten, bij uw kennis en kunde. De functie is slechts passend, als hij niet meer dan twee salarisschalen lager is dan uw oorspronkelijke functie. In de derde periode is een functie passend, als het een functie is bij een bij het ABP aangesloten organisatie en de functie niet meer dan twee salarisschalen lager is dan uw oorspronkelijke functie. Voor u, als vrijwillige VWNW-kandidaat, geldt dat in alle periodes een functie slechts passend is, indien deze op tenminste een gelijk niveau is als uw oorspronkelijke functie.

Wanneer het VWNW-beleid leidt tot een plaatsing in een functie op een lager niveau, dan is sprake van een salarisgarantie gedurende de eerste twee jaar. Daarna kan op verzoek een salarissuppletie worden toegekend. Beiden vullen uw nieuwe salaris aan tot 100% van het oorspronkelijke salaris. Verder zijn er een aantal voorzieningen die gelden voor u als VWNW-kandidaat, zoals een afbouwperiode voor een aantal toelagen, proportionele diensttijdgratificatie, voorrang bij solliciteren binnen de sector Rijk, enzovoorts. Naast de genoemde voorzieningen gelden de voorzieningen die gelden voor herplaatsingskandidaten ook voor u als VWNW-kandidaat.

Het VWNW-beleid biedt ook de mogelijkheid de resterende VWNW-begeleiding in te ruilen voor een stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek. Ontslag op eigen verzoek resulteert meestal niet in een WW-uitkering, dus het is van belang een goed overwogen keuze te maken bij het inruilen van de resterende VWNW-begeleiding. De stimuleringspremie bedraagt tussen de 4 en 24 maandsalarissen, afhankelijk van de overheidsdienstjaren en het aantal resterende maanden VWNW-begeleiding. De stimuleringspremie bedraagt maximaal € 75.000. De stimuleringspremie kan in sommige gevallen weer worden ingeruild voor een periode van buitengewoon verlof met behoud van het salaris voorafgaand aan het ontslag op eigen verzoek.

Na achttien maanden VWNW-begeleiding eindigt het VWNW-beleid voor u als vrijwillige VWNW-kandidaat. Over u als verplichte VWNW-kandidaat wordt dan een advies uitgebracht over het vervolgtraject. Het vervolgtraject kan ook inhouden dat wordt afgesproken dat ontslag volgt. Dit is geen ontslag op eigen verzoek en resulteert meestal in een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering.

Het VWNW-beleid biedt de mogelijkheid voor u om van werk naar werk begeleid te worden. Ondanks dat reorganisatieontslag wordt uitgesloten, bestaat de mogelijkheid van ontslag op andere gronden nog wel. De juristen van Yuris Rechtshulp B.V. kunnen u adviseren en begeleiden bij het maken van keuzes binnen het VWNW-beleid en kunnen u bijstaan in een procedure tegen een eventueel ontslag wat hieruit voortvloeit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.