Pesten en aansprakelijkheid van het schoolbestuur

Het schoolbestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van pesterijen op school. Onlangs presenteerde staatsecretaris Sander Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert een plan van aanpak tegen pesten. Wat houdt voor het schoolbestuur dit plan van aanpak in? Wat kan straks van het schoolbestuur verwacht worden als het om pesten gaat en wat betekent dit voor de aansprakelijkheid van het schoolbestuur?

Uit het plan van aanpak blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de gevallen van pesten bij het schoolbestuur blijft. Pas in het uiterste geval kunnen de ouders van kinderen naar de Kinderombudsman stappen. Alle scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een schoolbrede en structurele aanpak van pesten, inclusief cyberpesten, hanteren. Daarvoor zullen de kaders in de wet worden vastgelegd. De inspectie kan en zal daardoor makkelijker toezien op de naleving en de sociale veiligheid op school.

Het schoolbestuur (van primair en voortgezet onderwijs) zal bijvoorbeeld verplicht worden een bewezen effectief anti-pestprogramma te gebruiken, de sociale veiligheid op de school te monitoren en een vertrouwenspersoon of pestcoördinator te hebben. In dat kader kan van het schoolbestuur  verwacht worden dat zij een registratie bijhoudt van incidenten op de school en dat een sociaal veiligheidsbeleid en een klachtenregeling met klachtencommissie worden opgesteld en uitgevoerd en dat regelmatig met ouders wordt gepraat en bijvoorbeeld een schooloudercontract wordt ondertekend over de omgangsvormen.  Uit het plan blijkt daarnaast dat aan zittende docenten bij- en nascholing gegeven moet worden en meer gymlesuren in het primair onderwijs ingevoerd worden met extra aandacht voor sportief gedrag en respect voor elkaar.

Als gevolg van dit plan en het wetsvoorstel is het meer waarschijnlijk dat u aansprakelijk gesteld kunt worden bij pesten op school. Schoolbesturen worden geacht meer, actiever en preventiever het pesten terug te dringen. In de rechtspraak is geoordeeld dat op schoolbesturen geen resultaatsverbintenis rust, maar wel een inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting wordt door dit plan en het wetsvoorstel echter vergroot. Zo zal een algemeen beleid niet meer volstaan als het om pesten gaat. Ook wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij buiten het zicht van de school pesten monitort, bijvoorbeeld als het gaat over cyberpesten. De zorgplicht van de school zal toenemen en daarmee is de kans op aansprakelijkheid voor nalaten groter. Afwachten is er voor schoolbesturen niet meer bij, actie is vereist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.