Een voorheen zieke ambtenaar kan alsnog vakantiedagen vorderen

Bent u ambtenaar geweest of bent u ambtenaar? Was u langer dan een half jaar ziek in de periode tussen 2004 en nu? Dan heeft u de mogelijkheid aanspraak te maken op een nabetaling van u vakantiedagen. Volledig arbeidsongeschikte ambtenaren bouwen op dit moment maar een beperkt aantal vakantiedagen op. In een groot aantal rechtspositieregelingen ( b.v. het CAR-UWO, ARAR ), is bepaald dat een volledig zieke ambtenaar alleen maar rechten opbouwt over het laatste half jaar van ziekte. . In de praktijk betekent dit dat de een ambtenaar die langer dan een half jaar ziek is helemaal geen vakantierechten meer opbouwt. De centrale raad van beroep heeft op 18 juli 2011 bepaald dat dit in strijd is met het Europees recht, de zieke ambtenaar behoort zijn vakantierechten te houden.

De centrale raad van beroep is de hoogste rechter in ambtenarenzaken. Deze rechter heeft geoordeeld dat het artikel voor de vakantieopbouw in de rechtpositieregeling in strijd is met 2003 / 88. Dit loopt gelijk aan de eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. De ambtenaar moet de mogelijkheid krijgen om over een periode van rust en ontspanning te beschikken. Dit moet ook mogelijk zijn tijdens een eventueel re- integratietraject. Ziekte verlof heeft een ander doel: het kunnen herstellen van een ziekte.

Het college voor arbeidszaken beraadt zich op de gevolgen van deze gevolgen voor de sector gemeente, dit word ook wel het CAR –UWO genoemd. Voor de sector Rijk is sinds 4 februari 2010 een circulaire in de omloop voor een aangepaste werkwijze voor de rechtspositieregelingen ( waaronder het ARAR ). In eerdere publicaties van collega’s is vermeld dat de circulaire een handelswijze bevat ‘’ die wel met de Europese uitleg overeenkomt ‘’. In januari 2011 heeft de Rechtbank den Haag ( indirect ) geoordeeld dat, de richtlijn niet op een juiste manier is ingevuld in artikel 22 van het ARAR. De Centrale Raad van Beroep doet op 18 juli 2011 vervolgens nadrukkelijk geen uitspraak over de vraag van de minister of de ARAR ( en de daarop gebaseerde uitvoeringspraktijk ) neergelegde systematiek in overeenstemming met de Richtlijn 2003/88. De raad oordeelt wel dat de raad indirect heeft toegegeven dat het ARAR niet in overeenstemming is met de richtlijn , door het uitbrengen van de circulaire.

De Centrale Raad van Beroep heeft tevens geoordeeld dat de regeling door ambtenaren voor de nationale rechter kan worden ingeroepen. Als ambtenaar kan u dus direct beroep doen op de regel van de richtlijn. Er is een mogelijkheid om voorbij te gaan aan de eventuele beperking hiervan die is opgenomen in de rechtspositieregeling die op u van toepassing is. Het is echter wel van belang het verjaringstermijn in acht te nemen. De rechtbank Den Haag heeft namelijk overwogen dat aanspraken met betrekking tot vakantie na een periode van 5 jaar verjaren. Deze verjaringsperiode neemt aanvang na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op de vakantiedagen zijn ontstaan. Het is van belang dat u dus tijdig heeft geklaagd bij het bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.