Aanstelling in algemene dienst

Vanaf 1 januari 2013 heeft een ambtenaar die binnen een gemeentelijke organisatie is of wordt aangesteld geen functiegebonden aanstelling meer, maar is hij aangesteld in algemene dienst. Een aanstelling in algemene dienst brengt voor de betreffende ambtenaar gevolgen met zich mee die in dit artikel nader worden toegelicht.

De noodzaak van een aanstelling in algemene dienst.

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ( hierna: LOGA) heeft in haar brief van 26 november 2012 uitleg gegeven over de aanstelling van ambtenaren in algemene dienst. Uit die brief blijkt dat de aanstelling in algemene dienst volgt uit het cao-akkoord 2011-2012. Daarin is ondermeer opgenomen dat een gemeente flexibel moet zijn waaraan zowel werkgevers als werknemers moeten meewerken. Daarom is in het cao-akkoord vastgelegd dat er een noodzaak tot ontwikkeling is en daarbij ook een noodzaak is om werknemers daar in te zetten waar zij een maximale bijdrage kunnen leveren. Om dat te verwezenlijken kan, zo volgt vervolgens ook uit het akkoord, een ambtenaar in goed overleg worden ingezet in verschillende (tijdelijke) functies binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat betekent een aanstelling in algemene dienst

Doordat er in de rechtspositieregelingen voor ambtenaren wijzigingen hebben plaatsgevonden wordt/is iedere ambtenaar van rechtswege in algemene dienst aangesteld. Daarbij is het aan het College van Burgemeester & Wethouders (hierna: het College) om een nadere invulling te geven aan de voorwaarden waaronder een aanstelling in algemene dienst geschiedt. Daarmee krijgt het College grote invloed op de wijze waarop zij haar ambtelijke organisatie wenst in te richten, zonder dat zij daarbij gebonden is aan de regels die voor iedere gemeentelijke organisatie gelden. Feitelijk gezien betekent een aanstelling in algemene dienst voor een ambtenaar dat van hem of haar in beginsel verwacht kan worden dat hij of zij iedere functie binnen de gemeentelijke organisatie gaat vervullen. De herplaatsing van de ene naar de andere functie kan zowel geschieden voor structurele als tijdelijke functies en op (projecten met) passende werkzaamheden.

Gevolgen voor de individuele ambtenaar

In eerste instantie lijkt een aanstelling in algemene dienst voor de individuele ambtenaar geen veranderingen met zich mee te brengen. Immers, de rechtspositieregeling voor gemeentelijke ambtenaren biedt de overheidswerkgever nu ook al enkele jaren de mogelijkheid om ambtenaren in het belang van de dienst een andere passende functie op te dragen. Bij het beantwoorden van de vraag of de nieuwe opgedragen functie passend is moeten alle omstandigheden van het geval en de (persoonlijke) kenmerken van de betreffende ambtenaar betrokken worden. Daarbij geldt dat van een andere betrekking gesproken kan worden als deze zich in voldoende mate als kenbare eenheid onderscheidt van de oude dienstbetrekking. Bovendien moet de betreffende ambtenaar alvorens hij in die andere betrekking wordt geplaatst gehoord worden.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan de overheidswerkgever dus al besluiten om een ambtenaar in een andere functie te plaatsen. De vraag is dan wat de toegevoegde waarde is van een aanstelling in algemene dienst. Het antwoord op die vraag lijkt niet direct duidelijk te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.